Adatvédelmi tájékoztató

A Vivaldi Lakópark ingatlanfejlesztési projekt értékesítését végző Velence Development Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja a projekt weboldalának (……………….,) továbbiakban Honlap) látogatóit (továbbiakban: Érdeklődő) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, és az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk a következőkön alapul:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Jogi keretek vagy Általános szabályozás), a természetes személyeknek személyes adatainak védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR)

1. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő a Velence Development Kft. (Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 6. fszt. 7. adószáma: 26526487-2-42; email: ………………; Tel.: ………………………, (továbbiakban az adatkezelő megnevezése: Adatkezelő).

2. ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a Velence Development Kft-vel írásban megkötött szerződés alapján a Velence Development Kft. nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelik.

Velence Development Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 

Adatfeldolgozó:
Hostingot biztosító cég: OVH Limited (Székhely: 3 Southwark street 3rd Floor London SE1 1RQ Cégjegyzékszám: 5519821 – VAT number GB 918 7594 74)

3. A KEZELET ADATOK KÖRE

3.1. 3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:
– név
– e-mail cím
– telefonszám
– az ajánlat kérő által küldött üzenet

3.2. 3.2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:
– a vásárlás célja
– keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb.)
– hogyan került kapcsolatba a Vivaldi Lakópark projektjével
– vásárlásra szánt önerő összege
– tervezett hitel összege

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

– Ajánlatadás a Vivaldi Lakópark lakóingatlanprojektre vonatkozóan
– A Vivaldi Lakópark ingatlanprojekthez kapcsolódó információk Érdeklődőhöz történő eljuttatása hírlevél, e-mail vagy telefon útján

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a Vivaldi Lakópark ingatlanprojekt értékesítési időszakának végéig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

7. A HONLAP ÜZEMELTETŐJE

A Honlapot az OVH LTD üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja.

8. AZ ÉRDEKLÖDŐ JOGAI

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a Velence Development Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

Az Érintett jogosult arra, hogy a Velence Development Kft. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Velence Development Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. JOGORVOSLAT

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Velence Development Kft-t az ……………………. email címen vagy a …………………… telefonszámon.

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu